Privacy verklaring

In onze privacyverklaring willen we duidelijk maken welke gegevens we verzamelen, wat we met deze gegevens doen en waarom.

Contactgegevens:
Unit 30 VOF
Paradijsvogelstraat 10
9713 BV Groningen
www.unit-30.com
+31 (0)6 14047303

Jozephine Duker is de Functionaris Gegevensbescherming van Unit 30. Zij is te bereiken via jozephine@unit-30.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Unit 30 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jozephine@unit-30.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Unit 30 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling
– Verzenden van onze nieuwsbrief/uitnodigingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Unit 30 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Unit 30 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MailChimp (USA): voor het versturen van de nieuwsbrief, je kunt je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven en je persoonlijke gegevens aanpassen. Klikgedrag in de nieuwsbrief wordt door MailChimp geanalyseerd.
Neostrada: website en e-mail vallen onder hosting van Neostrada (www.neostrada.nl).
Pentade: Unit 30 wordt bij het bouwen van de website geassisteerd door Pentade (www.pentade.nl)
WordPress: de website is gemaakt in WordPress, voor de webshop gebruiken we WooCommerce.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Unit 30 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Informatieverstrekking via contactformulier op de website: persoonsgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres) worden bewaard zolang het contact actief is. Dit wordt iedere 2 jaar beoordeeld.
• Nieuwsbrief: persoonsgegevens (voor- en achternaam en e-mailadres). Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we de gegevens totdat je jezelf uitschrijft. Je gegevens worden bij uitschrijving per direct definitief verwijderd.
•Klant of opdrachtgevers: persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) bewaren we 7 jaar voor de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.
•WordPress: persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres). We verwijderen deze gegevens van WordPress nadat een bestelling is afgeleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Unit 30 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Unit 30 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Unit 30 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unit 30 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jozephine@unit-30.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Unit 30 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Unit 30 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via jozephine@unit-30.com.

Unit 30 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-iThemes Security, we maken gebruik van de WordPress plugin iThemes Security.